ARGAZKIA 980 px X 157px (100%)

Enplegua sustatzeko kontratuak, udaletan prekarietatea areagotzen duen trikimailu kontrolgabea

Administrazioa 2020/09/21

Hala berretsi du berriki argitaratu den epaiak, non, LABen salaketari esker, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 8.000 euroko kalte-ordaina ezarri zion Antsoaingo Udalari, langile kontratatuak kobratu gabeko ordainsarietan oinarrituta.

LABek behin baino gehiagotan salatu du toki entitateek modu interesatuan erabiltzen dituztela Nafar Gobernuak, SNE - Nafar Lansareren bidez, eskaintzen dituen laguntzak "interes orokorreko edo sozialeko lanak eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeko" eta, gainera, Lansarek ez duela erabilera horren gaineko inolako kontrolik.

Kasurik onenean, laguntza hori jasotzen duen tokiko entitateak kontratatu duen pertsonari oinarrizko soldata ordaindu besterik ez du egiten, esleitu zaion lanpostuari dagozkion osagarririk gabe. Eta horixe salatu du LABek txanda honetan; lehenbizi, Lan Arloko Epaitegian eta, ondoren, Nafarroako Auzitegi Nagusian (Udalak helegitea aurkeztu ostean). Orain, Auzitegi Nagusiak arrazoia eman digu: "Hitzarmenean ezarritako lan-baldintzak gainerako langileei ezartzen zaien bezalaxe ezarri behar dira, eta kontratazioa diruz lagundua eta enplegua sustatzeko izatea ez da diskriminatzeko arrazoia". Hori dela eta, isuna jarri dio Udalari, 8000 euroko kalte-ordaina eman diezaion langileari, berari zegozkion eta jaso ez zituen ordainsariak zuzentzeko.

Epai horrek kemena ematen digu laguntza publiko horiez baliatzen diren tokiko entitate askoren portaera salatzen jarraitzeko, bereziki merke ateratzen baitzaie eskulana kontratatzea lan-prekarietatea sustatzearen kontura. Izan ere, kolektiboaren arabera, Udalak hilean 1100 euro arteko kopurua jasotzen du kontratu bakoitzeko. Baina, udal-gobernuaren “aurrezpena” ez da horretan gelditzen, ez; mota guztietako amarruak erabiltzen ditu funtzioei dagokien soldata eta osagarriak ez ordaintzeko (esaterako, “peoi espezialista” gisako lan-kategoria berri bat asmatzea edo argudiotzat jotzea, Lansarek kudeatzen dituen kontratu “bereziak” diren horretan, Lansarek berak mugatzen duela ordainsaria).

Era berean, Nafarroako Auzitegi Gorenaren epai horren arabera, Nafar Lnasarek ez du kontrolik erakutsi iruzurrak saihesteko eta enpleguaren kalitatea bermatzeko tenorean. Horrela, Auzitegiak babestu egiten du LABek duela urte batzuk egin zuen salaketa; ordukoan, Lansareri publikoki eskatu genion ezar zezala "kontrol -eta jarraipen- mekanismo bat toki-entitateek egiten dituzten eskaintzen eta kontratazioen gainean, kontratazio-prozedurak zein lan -eta soldata- baldintzak legearekin bat datozela bermatzeko". Orain gertatzen ari direnak ikusita, garbi dago oraindik ez zaiola jaramonik egin eskaera hari.

LABen ustez, "enplegua sustatzeko" modu honekin ez da lortzen ustez lortu nahi zena, alegia, zailtasun bereziak dituzten kolektiboen enplegu egonkorra sustatzea; aitzitik, kolektibo horietan eta administrazio publikoetan lan-prekarietate handiagoa sortzea lortzen da. Argi islatzen da honako alderdi hauetan:

 • Ez da enplegua egonkorra sustatzen. Oso iraupen mugatuko kontratuak dira (hilabete batzuetakoak), eta kontratatutako pertsonak ez du hurrengo urtean berriz kontratatzeko aukerarik izango, beharra berriz sortzen bada ere. Zein enpresatan onartuko litzateke langileen sartu-atera hori urtero egitea, kromo trukearen antzera?
 • Adierazitako beharrak ez dira ez puntualak, ez espezifikoak. Argi dago urtero errepikatzen direla beharrak eta bete nahi diren lanpostuen kopurua; agerian dago laguntza horien bidez kontratatzen diren pertsonei esleitutako funtzioak, puntualak edo espezifikoak izan beharrean, gainerako langile publikoenak bezalaxekoak direla (berriki irabazitako prozesuaren kasuan, kontratuak zioen "Udaleko kirol-instalazioetako mantentze-lanak"). Gainera, deialdietan jasotzen diren egin beharreko lanen izaera "soziala" betetzen da, baldin eta kontzeptu hori zentzurik zabalenean ulerten bada. Ez al dira, bada, “interes sozialekoak” administrazio publiko batek betetzen dituen funtzio guztiak? Hona hemen ondorioa: plantilla ez da handitzen, nahiz eta udal-zerbitzuak ohikoak eta iraunkorrak diren eta horiek urtez urte errepikatzen diren. “Enplegua sustatu” modalitatearen ondorioz, zerbitzu publikoak aldi baterako kontratazioaren bidez ematen dira, kontratuak erabat ezegonkorrak dira eta hagitz merkeak ateratzen dira.
 • Zuzeneko kontratazioen politika ez dator bat berdintasun, merezimendu- eta gaitasun- printzipioekin. Nafar Lansarek hautatzen dituenez hautagaiak, hautaketa-proben bidez kontratazio-zerrendetan izena eman duten pertsona gehienak gelditzen dira lanpostu hori lortzeko inolako aukerarik gabe. Gainera, jokabide matxistak erregistratu dira udal batzuek Lansareri egin dizkioten eskaeretan, genero-baldintzak ezarri baitituzte hainbat lanetarako; Lansarek ez dio gaiari ekin eta LABek behin baino gehiagotan salatua du lehendik ere.
 • Ez dira batere prozesu gardenak. Gehienetan, sindikatuen ordezkariei ez zaie ematen prozesuok abiatu direlako berri, eta ia burututakoan jakiten dugu. Gardentasun falta erabatekoa da eta, horren ondorioz, ezin dugu ez esku hartu, ez kontrolatu zein baldintzatan gelditu diren.
 • Iruzurrerako atea zabaltzen da. Ez da ohikoena izaten, baina zenbaitetan egiaztatu ahal izan dugu kontratazio-modalitate horrek atea zabaltzen duela “ohiko politikariak" aukera erraza izateko kontratatutako pertsona batek lanean jarrai dezan; horrela, "plazarik gabeko finkoa" egin dezake, kontratazioan iruzur eginez.

Beraz, Epaitegiak gure aldeko epaia ematearekin eta argudio sorta horrekin, LABek berretsi egiten du gure sindikatuaren jarrera, eta aurrerantzean ere adi-adi jarraituko dugu abusuen aurrean. Horrekin batera, animatzen ditugu erakunde publikoetako langileak guregana jo dezaten langileen lan-eskubideak urra ditzakeen edozein egoera salatzera.

Los contratos para fomentar el empleo, una artimaña sin control que aumenta la precariedad en los ayuntamientos

Administrazioa 2020/09/21

Así lo corrobora la sentencia recientemente publicada en la que, tras la denuncia de LAB, el TSJN impuso una indemnización de 8.000€ al Ayuntamiento de Ansoáin, en base a conceptos no retribuidos por parte de la persona contratada.

No es la primera vez que desde LAB hemos denunciado el uso interesado que entidades locales hacen a menudo de las ayudas que ofrece el Gobierno de Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare “para contratar a personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general o social” y la falta absoluta de control por parte del SNE.

En el mejor de los casos, la entidad local que percibe dicha ayuda se limita a pagar a la persona contratada el salario base sin los complementos que corresponden al puesto que le ha sido asignado. Y eso es exactamente lo que ha denunciado LAB en esta ocasión en el Juzgado de lo Social en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (tras el recurso del Consistorio) posteriormente. Ahora, este último organismo nos ha dado la razón sentenciando que “las condiciones laborales marcadas en convenio son de aplicación igual que para el resto de la plantilla, y no es motivo de discriminación que la contratación sea subvencionada y para fomento de empleo”. Por ello, ha multado al Consistorio a indemnizar con 8000€ a la persona empleada en concepto de subsanación por los honorarios que le correspondían y que no percibió.

Esta sentencia supone un enorme aliento para seguir denunciando el comportamiento de numerosos entes locales que se valen de dichas ayudas públicas para contratar mano de obra que les sale especialmente barata a costa de seguir fomentando la precariedad laboral. Y es que dependiendo del colectivo al que la persona contratada pertenezca, el consistorio llega a percibir hasta 1100 euros mensuales por contrato. Pero no termina ahí el “ahorro” del gobierno local de turno, ya que éste se saca de la manga todo tipo de argucias (como inventarse una nueva categoría profesional del estilo de “peón especialista”, o argumentar que al tratarse de contratos “especiales” gestionados por el SNE es éste quien limita el salario) para no abonar los complementos correspondientes o el sueldo que las funciones realizadas tienen asignado.

Asimismo, esta sentencia del TSJN señala al SNE y a la falta de control que éste muestra a la hora de evitar fraudes y garantizar la calidad del empleo. Esto, a su vez, viene a apoyar la denuncia que desde LAB hicimos hace ya años solicitando públicamente al SNE-NL que establezca “un mecanismo de control y seguimiento sobre las ofertas y contrataciones que hacen las entidades locales para garantizar que tanto los procedimientos de contratación como las condiciones laborales y salariales se ajustan a la legalidad”. Una solicitud que, visto lo visto, sigue sin ser atendida.

Para LAB, lo que se consigue con esta modalidad de “fomento de empleo” es justamente lo contrario de lo que se le presupone (fomentar el empleo estable de colectivos con dificultades especiales). Lo que se consigue es generar mayor precariedad laboral en estos colectivos y dentro de las administraciones públicas. Esto se ve claramente reflejado en varios aspectos:

 • No se fomenta la estabilidad en el empleo. Son contratos de una duración muy limitada (unos meses), sin que la persona contratada tenga la posibilidad de volver a ser contratada al año siguiente en caso de que surgiese nuevamente la necesidad. ¿En qué empresa se consentiría este ir y venir de personas cambiándolas cada año como si de meros cromos se tratase?
 • Las necesidades aducidas no son ni puntuales ni específicas. Está claro que tanto las necesidades como el número de puestos que se solicita cubrir se repiten año tras año, y que las funciones asignadas a las personas contratadas mediante las citadas ayudas, lejos de ser puntuales, no difieren en nada de las que realiza el resto del personal público (en el caso del proceso recientemente ganado, el contrato reflejaba “trabajos de mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales”). Además, el carácter “social” de las labores a realizar que consta en las convocatorias solo se cumple en el caso de que entendamos ese requisito en el más amplio sentido posible. ¿O es que no son de “interés social” todas las funciones que realiza una administración pública? Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque los servicios prestados son los habituales y permanentes de un municipio y éstos se repiten año tras año, la plantilla no aumenta. Esta modalidad hace que se presten servicios públicos mediante una contratación excepcionalmente temporal, inestable y doblemente barata.
 • Esta política de contrataciones directas no se ajusta a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Al ser el Servicio Navarro de Empleo quien selecciona a las candidatas y candidatos, la mayoría de las personas que se han inscrito en las listas de contratación a través de pruebas selectivas se quedan sin ninguna posibilidad de acceder a dicho puesto. Pero además, como hemos denunciado en varias ocasiones, se han registrado comportamientos machistas en las solicitudes que algunos ayuntamientos hacen al SNE, estableciendo requisitos previos de género según el trabajo a realizar, sin que el mismo SNE haya intervenido.
 • Se desarrollan con un enorme grado de opacidad. En la mayoría de ocasiones, además, no se informa a la representación sindical de la apertura de estos procesos, y nos enteramos a hechos consumados. Esta falta de transparencia total hace que no podamos intervenir ni controlar las condiciones en que se desarrollan.
 • Se deja la puerta abierta al fraude. Aunque bien es cierto que no es lo más habitual, hemos constatado que esta modalidad de contratación deja la puerta abierta a que, tras vencer el contrato, “el político de turno” se vea en la posibilidad de facilitar que la persona contratada siga trabajando, logrando así convertirla en “fija sin plaza” mediante fraude en la contratación.

Así pues, con todos estos argumentos a nuestro favor y con el impulso que supone la sentencia favorable que recientemente hemos recibido por parte del TSJN, desde LAB nos reafirmamos en nuestra postura y aseguramos que seguiremos vigilantes ante los abusos que se sigan produciendo. Del mismo modo, animamos a las personas empleadas en cualquier entidad pública a que acudan a nosotras y nosotros a denunciar cualquier situación que pueda vulnerar los derechos laborales de la plantilla.

8oro

Titularra euskeraz

Pedagogia feminista

Sarrera euskeraz

Titularra erderaz

Pedagogía feminista

Entradilla castellano

 

 

 

SZK ehs 2020.9.17 txiki

PRENTSAURREKOA
Esku-hartze soziala borrokan hitzarmen duin baten alde 

Esku-Hartze Soziala 2020/09/17

Gaurko agerraldi honen helburua, Nafarroako esku-hartze sozialaren arloko I. hitzarmenaren negoziazioak bizi duen egoeraren berri ematea da. Hitzarmen honek 2.000 langileri eragiten die; hain zuzen ere, adingabeei, familiei, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei, zaurgarritasun-egoeran eta gizarte-bazterkerian dauden pertsonei, migratzaileei eta langabezian dauden pertsonei arreta ematen dieten 2.000 langileri eragiten die. Langile horiek 10 urte baino gehiago daramatzate soldatak eguneratu gabe. Urte horietan guztietan, KPIa ehuneko 12 igo den bitartean, gure soldatak izoztuta egon dira, eta horrek ekarri du sektore honetako langile bakoitzak 15.000 euro baino gehiago galdu izana.

Galera ekonomiko horri aurre egiteko eta esku-hartze sozialaren sektorearen lana erregulatzeko asmoz, 2019ko apirilean ANEIS patronalarekin negoziatzen hasi ginen, Gobernua behatzaile gisa aritu zela. Negoziazio prozesu honetan exekutiboa jokatzen ari den papera negargarria izaten ari da. Aurreko legealdian hitzarmena finantzatzeko konpromisoa hartu bazuen ere, orain, Maria Chivite buru duen Gobernua konpromiso horri uko egiten ari zaio, aktiboki eta pasiboki. Bere burua sozialistatzat hartzen duen alderdi batentzat erraza litzateke konpromiso horri eustea, baina, hori egin beharrean, erabaki dute historiara pasatzea negoziazio hau zapuztu zuen gobernua bezala. Baina ez dute lortuko.

Patronala ere oso arduragabe jokatzen ari da. Gobernuaren atzean ezkutatzen da bere erantzukizunari uko egiteko, eta sektoreko, probintziako edo estatuko beste ezein hitzarmenetan ez dauden eskakizunak jarri ditu mahai gainean. Diru publikoa pribatizatu eta, horri esker, sekulako irabaziak izan dituzten enpresak dira; beren zuzendarien soldatak inolako eskrupulurik gabe igo dituztenak, langileak egoera jasanezinean dauden bitartean.

Puntu honetara iritsita, ikusten dugu erabateko blokeoa dagoela Hitzarmenaren negoziazioan, Gobernuak eta patronalak osatzen duten bikotearen jarrera arduragabeagatik. Horregatik, aurrerapausu bat eman behar dugu lantokietan eta kaleetan, gure etorkizuna bermatzeko, gure eskaerei erantzuteko eta sektorea behingoz duintzeko. Datorren urriaren 29a baino lehen Gobernuak eta Patronalak gure sektorea duintzeko borondaterik erakusten ez badute, lanuzte-egun bat eta mobilizazioak egingo ditugu.

Sektoreko langileak lan-baldintza duinen alde borrokatzera animatzen ditugu, asko baitugu eskatzeko eta, batez ere, asko hobetzeko. Batasunarekin, baikortasunarekin, antolaketarekin eta borrokarekin lortuko dugu. Ez dugu zalantzarik.

Herritarrei ere dei egin nahi diegu mobilizazio hauetan parte hartzera. Izan ere, bizitzako uneren batean edozein pertsona izan daiteke gizarte-zerbitzu horien erabiltzailea edo eskatzailea, eta egoera horretan gauden guztioi gustatuko litzaiguke ondo zainduta egotea eta zaintzen gaituztenak ere baldintza onetan aritzea. Zoritxarrez, pribatizazioak, denon diru publikoa bakar batzuen etekin pribatu bihurtzeaz gainera, zerbitzuen kalitatearen, lan-baldintzen eta erabiltzaileen eta langileen duintasunaren aurka egiten du zuzen-zuzenean.

Gure esku dago!

RUEDA DE PRENSA
Intervención social en lucha por un convenio digno

Intervención Social 2020/09/17

Os hemos convocado hoy para comunicaros la situación de que atraviesa la negociación del I Convenio de Intervención Social de Navarra. Las 2000 trabajadoras de las plantillas que atienden los distintos centros y servicios públicos de atención a menores, familia, mujeres víctimas de violencia machista, personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, personas migrantes, personas en situación de desempleo, etc. llevan más de 10 años sin ver actualizados sus sueldos ya de por sí muy precarios. La subida del 12% del IPC durante estos años y la congelación salarial padecida, han hecho perder a cada trabajadora más de 15.000€.

Con el objetivo de hacer frente a esta sangría económica y de dotar de una regulación laboral al sector de la intervención social, iniciamos las negociaciones con la patronal ANEIS en abril de 2019, donde el Gobierno de Navarra está presente como observador. El papel que está jugando el Ejecutivo en esta negociación está resultando nefasto. Aunque en la anterior legislatura adoptaron el compromiso de financiar el convenio, el Gobierno liderado por María Chivite se está negando por activa y por pasiva a hacerlo. Con lo fácil que lo tiene un partido llamado socialista, han decidido pasar a la historia como quienes intentaron frustrar la negociación, no lo conseguirán.

La actitud de la patronal, por su parte, no se queda corta y se parapeta tras Gobierno para no asumir su responsabilidad, poniendo encima de la mesa exigencias que no existen en ningún otro convenio sectorial del sector, ni provincial ni estatal. Las mismas empresas que durante años han privatizado dinero público en formato de beneficios multimillonarios, que han permitido a sus directores subirse el sueldo sin ningún escrúpulo, dotarse de patrimonio y fondos propios, mientras tienen a sus plantillas en una situación insostenible.

Llegados a este punto, constatamos un bloqueo absoluto en la negociación del Convenio por la irresponsable actitud del tándem Gobierno-Patronal. Por ello, vamos a dar un paso al frente en los centros de trabajo y en las calles, para que se garantice nuestro futuro, se atiendan nuestras demandas y se dignifique el sector de una vez por todas. Si antes del próximo 29 de octubre no hay voluntad por parte del Gobierno-Patronal para dignificar nuestro sector, llevaremos a cabo una jornada de paro y movilización.

Animamos a las plantillas del sector a luchar por unas condiciones de trabajo dignas, porque tenemos mucho que reclamar y, sobre todo, mucho por mejorar, con unidad, optimismo, organización y lucha, no tenemos ninguna duda de que lo conseguiremos.

Queremos realizar también un llamamiento a la ciudadanía, a participar y secundar estas movilizaciones. Cualquiera de nosotras, en algún momento de su vida puede ser una persona usuaria de estos servicios sociales, y a todo el mundo en esa situación nos gustaría estar bien atendidos y que quienes nos cuidasen también lo estuvieran. Por desgracia, la privatización, no solo ha transformado el dinero público en beneficios privados, sino que además, atenta directamente contra la calidad de los servicios, las condiciones laborales y la dignidad de las personas usuarias y trabajadoras.

¡Está en nuestras manos!

adi egon

Osasunbidea


Emagina lekualdaketak. Onartuen behin-betiko zerrenda


Matrona traslados. Lista definitiva admitidas

OSA osasun

Lehen mailako arretako egokitzapenak. Lanpostuen esleipena

Osasunbidea 2020/09/16

Lanean hasteko eguna: 2020ko Urriak 1.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación de puestos

Osasunbidea 2020/09/16

Fecha de Incorporación: 1 de Octubre 2020.

 

OSA ubarmin

Fisioterapeuta. Oposaketa-lehiaketa

Osasunbidea 2020/09/16

695E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko fisioterapeuten 24 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

Epea: 2020-09-17tik 2020-10-16ra.

Fisioterapeuta. Concurso-oposición

Osasunbidea 2020/09/16

RESOLUCIÓN 695E/2020, de 18 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 24 puestos de trabajo de Fisioterapeuta del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Plazo: Del 17-09-2020 al 16-10-2020.

OSA permiso inexcusable

Langileen ezinbesteko betebeharragatiko baimena lehenbailehen aktibatzea eskatzen dugu

Osasunbidea 2020/09/16

Etxean gero eta ikasle gehiago konfinatuta daudenez eta, kasu askotan, gurasoetako batek beraiekin egon behar duenez, ezinbestekoa da alarma-egoeran martxan jarri zen ezinbesteko betebeharragatiko baimena berriz aktibatzea. Izan ere, egungo protokoloak ezartzen duenaren arabera, langileak edo bere ardurapeko adingabeak azkenean negatibo ematen badu PCR proban, langileak opor-egunak, norberaren aferetarako egunak edo soldatarik gabeko baimena erabili beharko ditu etxean bakartu ahal izateko.

Milaka ikasle ikasgeletara itzuli ondoren, gero eta jende gehiagok bakartuta egon behar du etxean Covid-19aren ondorioz. Horietako asko adingabeak dira, eta ikastetxea utzi behar dute gutxienez hamar egunez etxean konfinatzeko.

Ikasle horietako batzuek, gazteenek, pertsona helduren bat behar dute ondoan konfinamendu aldi horretan (normalean, guraso edo legezko tutoreetako bat). Baina pertsona heldu horiek ez dute beti baimena izaten zaintza-lan hori egiteko. Hona hemen kasuistika eta kasu bakoitzean Nafarroako Administrazioko langileek dituzten irtenbideak:

PCR proba egin baino lehen

1.- Bakartu behar dena langilea bera baldin bada:

 • Sintomarik badu: familia-medikuarekin harremanetan jarri behar du. Medikuak bakartze prebentiboa aginduko du, eta baja emanen dio harik eta PCRaren emaitza jakin arte. Positiboa bada, baja luzatuko da.
 • Kontaktuen bilatzaile batekin jartzen bada harremanetan: kontaktuen bilatzaileak langilea bakartzea aginduko du, eta, hala badagokio, baja medikoa emanen dio protokoloan ezarrita dagoen egunera arte.

2.- Bakartu behar dena langilearen semea edo alaba baldin bada:

 • Sintomarik badu: pediatrarekin harremanetan jarri behar du. Pediatrak bakartze prebentiboa aginduko du PCR probaren emaitza jakin arte, baina gurasoei ez zaie bajarik emanen.
 • Kontaktuen bilatzaile batekin jartzen bada harremanetan: kontaktuen bilatzaileak bakartzea aginduko du, baina gurasoei ez zaie bajarik emanen.

PCRaren emaitza jakin arte, gurasoei ez zaie bajarik emanen, eta Nafarroako Gobernuak ez du inolako baimenik aurreikusi horrelako kasuetarako.

PCR proba egin ondoren

Adingabearen PCRraren emaitza positiboa baldin bada, baja medikoa emanen zaio guraso bati (emaitzaren egunarekin, ez agindutako bakartzea hasi zen egunarekin).

Adingabearen PCRaren emaitza negatiboa bada, ez da baja medikorik emanen, eta Nafarroako Gobernuak ez du inolako baimenik aurreikusi horrelako kasuetarako.

Beraz, PCR positiborik ez dagoen kasu horietan, gurasoek beren gain hartu beharko dituzte lanera joan ezin diren bakartze-egun horiek, dela oporren bidez, norberaren aferetarako egunen bidez edo soldatarik gabeko baimenaren bidez. Langileak opor-ordurik ez badu eta soldatarik gabeko baimena hartzerik ez badu, nominan deskontu bat eginen zaio lan egin gabeko egunengatik. Kasu horietan, PCR proba egin izanaren egiaztagiria eskatzen ahalko zaio.

Nafarroako Gobernuak ezarritakoaren arabera, kasu horietan agintzen den bakartzea adingabearena da, eta, beraz, protokoloaren arabera, gurasoek lanera joaten jarrai dezakete kontaktu-bilatzaileek gurasoen bakartzea ere agintzen ez duten bitartean.

Beraz, LABetik eskatzen dugu ezinbesteko betebeharrengatiko baimena berehala aktiba dezatela horrelako kasuetarako; izan ere, hori da konponbide bakarra Covid 19aren ondorioz ezartzen duten bakartzea bete ahal izateko.

8:00etatik 22:00etara bitarteko kontaktu-bilaketak Osasunbidean

Bestalde, joan den irailaren 11n (ostirala), Osasunbideak kontaktu profesionalak bilatzeko eta segimendua egiteko barne-zerbitzua jarri zuen berriro martxan arratsaldeetan, asteburuetan eta jaiegunetan (ordura arte, oinarrizko osasun laguntzako bilaketa-taldea arduratzen ari zen ordu tarte eta egun horietaz).

Beraz, behar izanez gero, zerbitzu horrekin harremanetan jartzen ahal zarete astelehenetik igandera, 08:00etatik 22:00etara, honako bide hauek erabiliz:

 • Telefonoa: 679213969
 • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Exigimos activar inmediatamente el permiso por deber inexcusable

Osasunbidea 2020/09/016

Ante el creciente número de alumnas y alumnos confinadas en sus casas y la necesidad de que alguno de los progenitores permanezca en casa con ellos en muchos de los casos, es imprescindible la activación del permiso por deber inexcusable que funcionó durante el estado de alarma. Según establece el protocolo actual, en el caso en que la persona trabajadora o el menor a su cargo den finalmente negativo en la PCR, el empleado o empleada tendrá que hacer uso de días de vacaciones, asuntos propios o permiso sin sueldo para justificar poder llevar a cabo su aislamiento.

La vuelta a las aulas de miles de estudiantes está generando que una población cada vez más numerosa tenga que permanecer aislada en sus casas a causa de la Covid. Muchos de ellos son menores que tienen que volver a abandonar sus centros escolares para confinarse durante un mínimo de diez días.

Parte de ese alumnado, el de menor edad, requiere que alguna persona adulta permanezca a su lado durante ese periodo, habitualmente uno de los progenitores o tutores legales. Sin embargo, esas personas adultas no siempre disponen de permiso para desarrollar esa labor. He aquí la casuística y las posibles soluciones que tenemos en cada caso las y los empleados de la Administración navarra:

Antes de realizar la prueba PCR

1.- En el caso en que la aislada sea el o la trabajadora:

 • Cuando tiene síntomas: debe ponerse en contacto con su médico de cabecera, éste ordenará aislamiento preventivo y emitirá baja hasta el resultado de la PCR. En caso de positivo se alargará la baja.
 • Cuando se pone en contacto con una rastreadora: ésta ordenará su aislamiento en su caso y emitirá baja médica hasta la fecha que se determine por protocolo.

2.- En el caso de que la persona aislada sea la hija o el hijo de la trabajadora o el trabajador:

 • Cuando tiene síntomas: debe ponerse en contacto con su pediatra, éste ordenará aislamiento hasta el resultado de la PCR. No se emite baja médica para los padres.
 • Cuando se pone en contacto con una rastreadora: ésta ordenará su aislamiento en su caso. No se emite baja médica para los padres.

Mientras no haya resultado de la PCR, no se emitirá baja médica para los progenitores, y el Gobierno de Navarra no ha articulado ningún permiso al efecto.

Después de realizar la prueba PCR

Si el resultado de la PCR del menor es positivo, se emitirá baja médica a uno de los progenitores (con fecha del resultado, no del primer día que le ordenaron aislamiento).

Si el resultado de la PCR es negativo, no se emite baja médica, y el Gobierno de Navarra no ha articulado ningún permiso al efecto.

Por lo tanto, en estos casos donde no hay PCR positiva, los padres tendrán que asumir los días de aislamiento que no pueden venir a trabajar a través de vacaciones, asuntos propios o permiso sin sueldo, que se deberán conceder. En caso de que no se disponga de horas de vacaciones y no sea posible beneficiario de un permiso sin sueldo, se realizará un descuento en nómina por los días no trabajados. En estos casos se podrá exigir justificante de haberse realizado la PCR.

Según lo establecido por el Gobierno de Navarra, en estos casos el aislamiento está ordenado para el menor, y por lo tanto, según el protocolo, los padres pueden seguir acudiendo al trabajo mientras las rastreadoras no dicten aislamiento para los padres.

Así pues, desde LAB exigimos la inmediata activación del permiso por deber inexcusable, ya que se trata de la única solución real al problema del aislamiento que se nos ha impuesto por la Covid-19.

Rastreo en Osasunbidea de 8:00 a 22:00

Por otra parte, el pasado viernes 11 de septiembre, Osasunbidea volvió a poner en marcha su Servicio interno de rastreo y seguimiento de contactos profesionales en horario de tardes, fines de semana y festivos. Hasta entonces esa franja horaria la estaba atendiendo el equipo de rastreo de Atención Primaria.

Así pues, ya podéis contactar con ese servicio, en caso de necesidad, de lunes a domingo en horario de 8:00 a 22:00 a través de los siguientes canales:

 • Teléfono: 679213969
 • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

OSA permiso inexcusable

Langileen ezinbesteko betebeharragatiko baimena lehenbailehen aktibatzea eskatzen dugu

Administrazioa 2020/09/16

Etxean gero eta ikasle gehiago konfinatuta daudenez eta, kasu askotan, gurasoetako batek beraiekin egon behar duenez, ezinbestekoa da alarma-egoeran martxan jarri zen ezinbesteko betebeharragatiko baimena berriz aktibatzea. Izan ere, egungo protokoloak ezartzen duenaren arabera, langileak edo bere ardurapeko adingabeak azkenean negatibo ematen badu PCR proban, langileak opor-egunak, norberaren aferetarako egunak edo soldatarik gabeko baimena erabili beharko ditu etxean bakartu ahal izateko.

Milaka ikasle ikasgeletara itzuli ondoren, gero eta jende gehiagok bakartuta egon behar du etxean Covid-19aren ondorioz. Horietako asko adingabeak dira, eta ikastetxea utzi behar dute gutxienez hamar egunez etxean konfinatzeko.

Ikasle horietako batzuek, gazteenek, pertsona helduren bat behar dute ondoan konfinamendu aldi horretan (normalean, guraso edo legezko tutoreetako bat). Baina pertsona heldu horiek ez dute beti baimena izaten zaintza-lan hori egiteko. Hona hemen kasuistika eta kasu bakoitzean Nafarroako Administrazioko langileek dituzten irtenbideak:

PCR proba egin baino lehen

1.- Bakartu behar dena langilea bera baldin bada:

 • Sintomarik badu: familia-medikuarekin harremanetan jarri behar du. Medikuak bakartze prebentiboa aginduko du, eta baja emanen dio harik eta PCRaren emaitza jakin arte. Positiboa bada, baja luzatuko da.
 • Kontaktuen bilatzaile batekin jartzen bada harremanetan: kontaktuen bilatzaileak langilea bakartzea aginduko du, eta, hala badagokio, baja medikoa emanen dio protokoloan ezarrita dagoen egunera arte.

2.- Bakartu behar dena langilearen semea edo alaba baldin bada:

 • Sintomarik badu: pediatrarekin harremanetan jarri behar du. Pediatrak bakartze prebentiboa aginduko du PCR probaren emaitza jakin arte, baina gurasoei ez zaie bajarik emanen.
 • Kontaktuen bilatzaile batekin jartzen bada harremanetan: kontaktuen bilatzaileak bakartzea aginduko du, baina gurasoei ez zaie bajarik emanen.

PCRaren emaitza jakin arte, gurasoei ez zaie bajarik emanen, eta Nafarroako Gobernuak ez du inolako baimenik aurreikusi horrelako kasuetarako.

PCR proba egin ondoren

Adingabearen PCRraren emaitza positiboa baldin bada, baja medikoa emanen zaio guraso bati (emaitzaren egunarekin, ez agindutako bakartzea hasi zen egunarekin).

Adingabearen PCRaren emaitza negatiboa bada, ez da baja medikorik emanen, eta Nafarroako Gobernuak ez du inolako baimenik aurreikusi horrelako kasuetarako.

Beraz, PCR positiborik ez dagoen kasu horietan, gurasoek beren gain hartu beharko dituzte lanera joan ezin diren bakartze-egun horiek, dela oporren bidez, norberaren aferetarako egunen bidez edo soldatarik gabeko baimenaren bidez. Langileak opor-ordurik ez badu eta soldatarik gabeko baimena hartzerik ez badu, nominan deskontu bat eginen zaio lan egin gabeko egunengatik. Kasu horietan, PCR proba egin izanaren egiaztagiria eskatzen ahalko zaio.

Nafarroako Gobernuak ezarritakoaren arabera, kasu horietan agintzen den bakartzea adingabearena da, eta, beraz, protokoloaren arabera, gurasoek lanera joaten jarrai dezakete kontaktu-bilatzaileek gurasoen bakartzea ere agintzen ez duten bitartean.

Beraz, LABetik eskatzen dugu ezinbesteko betebeharrengatiko baimena berehala aktiba dezatela horrelako kasuetarako; izan ere, hori da konponbide bakarra Covid 19aren ondorioz ezartzen duten bakartzea bete ahal izateko.

Exigimos activar inmediatamente el permiso por deber inexcusable

Administrazioa 2020/09/016

Ante el creciente número de alumnas y alumnos confinadas en sus casas y la necesidad de que alguno de los progenitores permanezca en casa con ellos en muchos de los casos, es imprescindible la activación del permiso por deber inexcusable que funcionó durante el estado de alarma. Según establece el protocolo actual, en el caso en que la persona trabajadora o el menor a su cargo den finalmente negativo en la PCR, el empleado o empleada tendrá que hacer uso de días de vacaciones, asuntos propios o permiso sin sueldo para justificar poder llevar a cabo su aislamiento.

La vuelta a las aulas de miles de estudiantes está generando que una población cada vez más numerosa tenga que permanecer aislada en sus casas a causa de la Covid. Muchos de ellos son menores que tienen que volver a abandonar sus centros escolares para confinarse durante un mínimo de diez días.

Parte de ese alumnado, el de menor edad, requiere que alguna persona adulta permanezca a su lado durante ese periodo, habitualmente uno de los progenitores o tutores legales. Sin embargo, esas personas adultas no siempre disponen de permiso para desarrollar esa labor. He aquí la casuística y las posibles soluciones que tenemos en cada caso las y los empleados de la Administración navarra:

Antes de realizar la prueba PCR

1.- En el caso en que la aislada sea el o la trabajadora:

 • Cuando tiene síntomas: debe ponerse en contacto con su médico de cabecera, éste ordenará aislamiento preventivo y emitirá baja hasta el resultado de la PCR. En caso de positivo se alargará la baja.
 • Cuando se pone en contacto con una rastreadora: ésta ordenará su aislamiento en su caso y emitirá baja médica hasta la fecha que se determine por protocolo.

2.- En el caso de que la persona aislada sea la hija o el hijo de la trabajadora o el trabajador:

 • Cuando tiene síntomas: debe ponerse en contacto con su pediatra, éste ordenará aislamiento hasta el resultado de la PCR. No se emite baja médica para los padres.
 • Cuando se pone en contacto con una rastreadora: ésta ordenará su aislamiento en su caso. No se emite baja médica para los padres.

Mientras no haya resultado de la PCR, no se emitirá baja médica para los progenitores, y el Gobierno de Navarra no ha articulado ningún permiso al efecto.

Después de realizar la prueba PCR

Si el resultado de la PCR del menor es positivo, se emitirá baja médica a uno de los progenitores (con fecha del resultado, no del primer día que le ordenaron aislamiento).

Si el resultado de la PCR es negativo, no se emite baja médica, y el Gobierno de Navarra no ha articulado ningún permiso al efecto.

Por lo tanto, en estos casos donde no hay PCR positiva, los padres tendrán que asumir los días de aislamiento que no pueden venir a trabajar a través de vacaciones, asuntos propios o permiso sin sueldo, que se deberán conceder. En caso de que no se disponga de horas de vacaciones y no sea posible beneficiario de un permiso sin sueldo, se realizará un descuento en nómina por los días no trabajados. En estos casos se podrá exigir justificante de haberse realizado la PCR.

Según lo establecido por el Gobierno de Navarra, en estos casos el aislamiento está ordenado para el menor, y por lo tanto, según el protocolo, los padres pueden seguir acudiendo al trabajo mientras las rastreadoras no dicten aislamiento para los padres.

Así pues, desde LAB exigimos la inmediata activación del permiso por deber inexcusable, ya que se trata de la única solución real al problema del aislamiento que se nos ha impuesto por la Covid-19.

ADM gobernua

Nobedadeak erdi mailako teknikarien oposizioetan; bai sistema informatikoen espezialitatean, bai prebentzioarenean

Administrazioa 2020/09/17

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak honako informazio hau argitaratu du aste honetan nafarroa.eus atarian, kasuan kasuko deialdiaren fitxan (estekan klik eginez, deialdira berera eramanen zaitu):

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikarien oposizioa: baldintzak frogatzeko eta oposizioetako lanpostuak aukeratzeko epea ireki da.

Laneko arriskuen prebentzioko erdi mailako teknikarien oposizioaren ondoriozko kontratazio zerrendak: argitaratu den ebazpenean, oposizio horren ondorioz eratuko diren aldi baterako kontratazio zerrendetan sartutako izangaiak ageri dira (behin-behineko zerrendak dira). Horrekin batera, 10 egun balioduneko epea ireki da erreklamazioak aurkezteko eta euskara maila frogatzeko.

Novedades en las oposiciones de TGM de las especialidades de sistemas informáticos y prevención

Administrazioa 2020/09/17

La Dirección General de Función Pública ha publicado esta semana, dentro del portal navarra.es, en las fichas de las respectivas convocatorias, las siguientes informaciones (clicando en el enlace, éste te lleva a la misma convocatoria):

Oposición de TGM Sistemas Informáticos: el plazo para la acreditación de requisitos y para la elección de las plazas de oposición por las personas aspirantes aprobadas.

Listas contratación derivadas de la oposición de TGM (Prevención Riesgos Laborales): la Resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes a la contratación temporal derivadas de la oposición de TGM PRL y que abre el plazo de 10 días hábiles para reclamaciones y para la acreditación de euskera.

IRAK.gimero

Gimenoren errezeta zaharkituak garai berrietarako

Irakaskuntza 2020/09/15

Urtebete egin du karguan Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak. Egia da ez zaiola ikasturte erraza tokatu, baina egia da ere gauzak beste era batera egin zitezkeela. Nafarroako hezkuntza sistemaren beharrak handiak dira eta hezkuntza komunitateak heltzen ez diren erantzunak eta konponbideak behar ditu. Egin dezagun bere hanka-sartzeen errepasoa:

Ezaguna da Gimenoren euskarafobia, bera izan zen aurreko legegintzaldian irakaskuntzan legez Zerrenda Bakarra galaraztea bultzatu zuena eta berari esker, besteak beste, gaur egun Nafarroako irakasleak bakarrak dira Estatuko administrazioetan bertako bi hizkuntzak menperatu arren, bakarrean lan egitera zigortuak direnak elebakarren pribilegioak elebidunen gainetik jarriz. Norabide berean, azken hilabeteetan Mendigorrian legez aitortzen zaien euskaraz ikasteko eskubidea galarazi du eta kontuak epaitegietan bukatu du. Lanbide Heziketan eta NUPen ez da aurrerapauso garbirik eman ikasle euskaldunek beren ikasketak euskaraz jarrai ditzaten.

Pasa zen ikasturte osoan zehar 0-3ko langileen eskaria izan da ratioak jaistea eta soldata hobetzea. 0-3 zikloari izaera hezitzailea praktika errealean aitortu behar zaio, ez asistentzial hutsa, langileen lan baldintzak homologatu eta duindu, eta Hezkuntza Departamentuaren eskumena izatera pasa behar da. Horretarako bazegoen plangintza zehatza prest, baina tiraderan gorde da eta ez da ezer egin.

Garai kritiko honetan non zerbitzu publikoak indartzea funtsezkoa den eta hezkuntzan inbertitzea estrategikoa den, Departamentuak COVID-19 garaia baliatu du murrizketak aplikatzen hasteko: ikasturte hasieran Skolae hezkidetza programa inplementatzeko baliabideak murriztu baziren, ikasturte honetan sinatutako irakaskuntza publikoko itunaren arabera inplementatu behar ziren bi neurriak ez dira aurrera eraman, eta ikastola eta itunpeko irakaskuntzako akordio murriztaile berria ordezkaritza sindikalaren %1arekin sinatu du. Parlamentuko gehiengoak konponbidea jarri dio horri, ea PSNk errespetatzen duen. Bestetik, itunpeko irakaskuntzako langileen ordezkariak negoziazio mahaitik bota ditu eta, ikasleek eta langile ez irakasleek bezala, ez dute elkarrizketa zuzenik Departamentuarekin pandemia egoerari buruz. Aurreko legegintzaldian ikastolei buruz abiatutako lan mahaiak ere ez du jarraipenik izan.

Izurritearen kudeaketan zentratuz, Gimenok argazki historikoa lortu du, Nafarroako irakaskuntzako sindikatu guztiak (sare publikoa eta itundutakoa) batu gaitu eta maiatzaz geroztik aurrez aurreko itzulerarako protokolo adostua eskatzen ari gara, osasunaz gain, irizpide pedagogiko-afektiboak kontuan hartuko dituena, zuzendaritza eta langileengan ardura guztia jarriko ez duena. Eragile batzuekin (ez guztiekin) ekainean eta orain bilerak egin badira ere, ez dira kontuan hartu momentuz beren proposamenak. Nafarroan ez da eginen behar den inbertsioa azken hilabeteetan ikasleek bizitako egoera pedagogiko eta emozional bereziari aurre egiteko era egokian ratioak jaitsiz eta baliabideak jarriz aniztasunari trataera egokia emateko eta konfinamenduan handitutako arrakalak gainditzeko. Ikasle askok sei hilabete eman dituzte euskararekin kontakturik izan gabe, baina ez da inongo plangintzarik diseinatu egoera horri aurre egiteko. Konfinamendu garaian ia-ia ez da ordezkapenik bete eta hasi berri den ikasturtean, egoera okertzen bada, giza eta hezkuntza baliabide eskasekin kinka larriari aurre egin beharko zaio irakasle eta ez irakasleen ahalegina biderkatuz. Hezkuntza langileek behar duten osasun eta teknologia berriei buruzko formazio egokirik ere ez da bideratzen ari. Nafarroako Eskola Kontseiluak ordea, prozesu parte-hartzailea egin zuen, bertan LABek bere ekarpenak egin ditu, eta ekainean ikuspegi pedagogikoa kontuan hartzen zuen dokumentua adostua osatu zuen, baina kontseilariak ere muzin egin dio. Departamentuak elkarrizketari uko egiteak, ikasleak, langileak eta gurasoak biltzen dituen Hezkuntza Foroa sortu du, eta Gimenok entzungor jarraitzen badu, protestak areagotuko dira.

Aukera ezin hobea galdu da hezkuntza eragileekin era adostuan agortuta dagoen hezkuntza sistema behetik gora eraldatzeko. Konpetentzietan eta metodologia aktibo eta kooperatiboetan oinarritutako hezkuntza eredu berria, ebaluazio hezitzailea, betaurreko moreak eta berdeak jartzeko, espazio berriak baliatuko dituena, deszentralizatua, parte-hartzailea, arrakalak gaindituko dituena... azken batean ikaslea subjektu gisa jarriko duena eta bere beharrak erdigunean. Pandemiak ageriago utzi du gure hezkuntza sistema bertatik eraikitzeko beharra, lege eta curriculum propioekin hemen adostua eta diseinatua, Madrili segidismorik egin gabe. Zer nolako irakaskuntza nahi dugun erabakitzeko eskubidea dugu.

Uda pasa da ezinbestekoak ziren hausnarketa, adostasun eta eraldaketarik gauzatu gabe. Berandu goaz eta orain petatxuak baino ez dira jarri. Familiak, langileak eta ikasleak oso kezkatuta gaude, baina Gimenok ez dizkigu behar ditugun erantzunak eta konponbideak ematen. Ezarritako protokoloa irizpiderik gabe aldatzen da egunetik egunera, ziurgabetasuna sortuz. Gure eskua luzatuta dago, baina kontseilariak negoziatzeko eta hezkuntza komunitatearekin akordioak lortzeko jarrera hartzen ez duen bitartean, Nafarroako ikasleen eta hezkuntzaren onerako, mobilizatzea besterik ez zaigu geratzen.

Las recetas obsoletas de Gimeno para los nuevos tiempos

Irakaskuntza 2020/09/15

Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra, ha cumplido un año en el cargo y es verdad que no le ha tocado un curso fácil, pero también es cierto que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Las necesidades del sistema educativo navarro son grandes y la comunidad educativa necesita respuestas y soluciones que no llegan. Repasemos sus errores.

Es conocida la euskerafobia que padece Gimeno, quien durante la anterior legislatura impulsó la prohibición por ley de la Lista Única en la enseñanza y gracias a ella, entre otras cosas, hoy en día los profesores navarros son los únicos en las administraciones del Estado que aún dominando sus dos lenguas, son condenados a trabajar sólo en una de ellas, poniendo los privilegios de los monolingües por encima de los bilingües. En la misma dirección, en los últimos meses ha impedido el derecho a estudiar en euskera que se les reconoce legalmente en Mendigorría y el conflicto ha llegado a los juzgados. En la Formación Profesional y en la UPNA no se han dado avances claros para que el alumnado euskaldun pueda continuar sus estudios en euskara.

Durante todo el curso pasado la demanda de las trabajadoras de 0-3 ha sido bajar las ratios y mejorar el sueldo. Al ciclo 0-3 hay que reconocerle en la práctica real el carácter educativo, no meramente asistencial, homologar y dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y pasar a ser competencia del Departamento de Educación. Para eso ya existía una planificación detallada, pero se ha guardado en el cajón y no se ha hecho nada.

En este periodo crítico en el que el fortalecimiento de los servicios públicos es fundamental y la inversión en educación estratégica, el Departamento ha aprovechado el periodo COVID-19 para empezar a aplicar recortes: si a principios del curso pasado se redujeron los recursos para implementar el programa de coeducación Skolae, las dos medidas que se iban a implementar este curso en virtud del pacto de enseñanza pública firmado no se han llevado a cabo, y el nuevo acuerdo mermado de ikastolas y enseñanza concertada lo ha aprobado con la firma del 1% de la representación sindical. La mayoría parlamentaria ha puesto solución a ello, veremos si el PSN lo respeta. Por otro lado, ha expulsado de la mesa de negociación a los representantes de los trabajadores de la enseñanza concertada y, al igual que el alumnado y las trabajadoras no docentes, no tienen interlocución directa sobre la situación de la pandemia con el Departamento. La mesa de trabajo sobre las ikastolas puesta en marcha en la anterior legislatura tampoco ha tenido continuidad.

Centrándonos en la gestión de la epidemia, Gimeno ha conseguido una fotografía histórica, nos ha unido a todos los sindicatos de la enseñanza de Navarra -red pública y concertada- que desde mayo estamos reclamando un protocolo consensuado para el retorno presencial que, además de la salud, tenga en cuenta criterios pedagógico-afectivos y que no ponga toda la responsabilidad en la dirección y los trabajadores. Aunque se han mantenido reuniones con algunos agentes (no con todos) en junio y agosto, no se han tenido en cuenta por el momento sus propuestas. En Navarra no se realizará la inversión necesaria para rebajar los ratios con el fin de hacer frente de forma efectiva a la especial situación pedagógica y emocional vivida por el alumnado en los últimos meses y poner los recursos necesarios para dar un tratamiento adecuado a la diversidad y superar las brechas agudizadas durante el confinamiento. Muchos alumnos han pasado seis meses sin tener contacto con el euskera, pero no se ha hecho ninguna planificación para hacer frente a esta situación. Durante el confinamiento apenas se han cubierto las sustituciones y en el curso que acaba de comenzar, si la situación empeora, habrá que afrontar la grave situación con escasos recursos humanos y educativos multiplicando el esfuerzo del profesorado y del personal no docente. Tampoco se está ofreciendo formación adecuada sobre salud y nuevas tecnologías que necesitan los trabajadores de la educación. En cambio, el Consejo Escolar de Navarra sí realizó un proceso participativo, en el que LAB ha hecho sus aportaciones, y en junio elaboró un documento consensuado que tenía en cuenta el enfoque pedagógico, pero el Departamento lo ha ignorado. La falta de diálogo del Departamento ha hecho surgir el Foro Educativo que agrupa a alumnado, trabajadores, padres y madres y, si Gimeno sigue haciendo oídos sordos, se intensificarán las protestas que ya se están realizando.

Se ha perdido una oportunidad inmejorable para transformar de forma consensuada con los agentes educativos de abajo a arriba un sistema educativo agotado, acordando un nuevo modelo educativo basado en competencias y metodologías activas y cooperativas, una evaluación educativa, con una perspectiva morada y verde, que aproveche nuevos espacios, descentralizado, participativo, que supere las brechas... que en definitiva ponga al alumno como sujeto y sus necesidades en el centro. La pandemia ha dejado más patente la necesidad de construir nuestro propio sistema educativo, consensuado y diseñado aquí con leyes y currículos propios, sin hacer seguidismo de Madrid. Tenemos derecho a decidir qué tipo de enseñanza queremos.

Ha pasado el verano sin que se llevaran a cabo las reflexiones, consensos y transformaciones que eran imprescindibles. Vamos tarde y ahora solo se están poniendo petachos. Familias, trabajadores y alumnos estamos muy preocupados pero Gimeno no nos da las respuestas y soluciones que necesitamos. El protocolo impuesto cambia día a día sin criterio creando incertidumbre. Nuestra mano está tendida pero mientras el consejero no tome una actitud negociadora y de llegar a acuerdos con la comunidad educativa por el bien del alumnado y de la educación navarra, solo nos queda movilizarnos.

 

 
IRAK.gimero

Gimenoren errezeta zaharkituak garai berrietarako

Irakaskuntza 2020/09/15

Urtebete egin du karguan Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak. Egia da ez zaiola ikasturte erraza tokatu, baina egia da ere gauzak beste era batera egin zitezkeela. Nafarroako hezkuntza sistemaren beharrak handiak dira eta hezkuntza komunitateak heltzen ez diren erantzunak eta konponbideak behar ditu. Egin dezagun bere hanka-sartzeen errepasoa:

Ezaguna da Gimenoren euskarafobia, bera izan zen aurreko legegintzaldian irakaskuntzan legez Zerrenda Bakarra galaraztea bultzatu zuena eta berari esker, besteak beste, gaur egun Nafarroako irakasleak bakarrak dira Estatuko administrazioetan bertako bi hizkuntzak menperatu arren, bakarrean lan egitera zigortuak direnak elebakarren pribilegioak elebidunen gainetik jarriz. Norabide berean, azken hilabeteetan Mendigorrian legez aitortzen zaien euskaraz ikasteko eskubidea galarazi du eta kontuak epaitegietan bukatu du. Lanbide Heziketan eta NUPen ez da aurrerapauso garbirik eman ikasle euskaldunek beren ikasketak euskaraz jarrai ditzaten.

Pasa zen ikasturte osoan zehar 0-3ko langileen eskaria izan da ratioak jaistea eta soldata hobetzea. 0-3 zikloari izaera hezitzailea praktika errealean aitortu behar zaio, ez asistentzial hutsa, langileen lan baldintzak homologatu eta duindu, eta Hezkuntza Departamentuaren eskumena izatera pasa behar da. Horretarako bazegoen plangintza zehatza prest, baina tiraderan gorde da eta ez da ezer egin.

Garai kritiko honetan non zerbitzu publikoak indartzea funtsezkoa den eta hezkuntzan inbertitzea estrategikoa den, Departamentuak COVID-19 garaia baliatu du murrizketak aplikatzen hasteko: ikasturte hasieran Skolae hezkidetza programa inplementatzeko baliabideak murriztu baziren, ikasturte honetan sinatutako irakaskuntza publikoko itunaren arabera inplementatu behar ziren bi neurriak ez dira aurrera eraman, eta ikastola eta itunpeko irakaskuntzako akordio murriztaile berria ordezkaritza sindikalaren %1arekin sinatu du. Parlamentuko gehiengoak konponbidea jarri dio horri, ea PSNk errespetatzen duen. Bestetik, itunpeko irakaskuntzako langileen ordezkariak negoziazio mahaitik bota ditu eta, ikasleek eta langile ez irakasleek bezala, ez dute elkarrizketa zuzenik Departamentuarekin pandemia egoerari buruz. Aurreko legegintzaldian ikastolei buruz abiatutako lan mahaiak ere ez du jarraipenik izan.

Izurritearen kudeaketan zentratuz, Gimenok argazki historikoa lortu du, Nafarroako irakaskuntzako sindikatu guztiak (sare publikoa eta itundutakoa) batu gaitu eta maiatzaz geroztik aurrez aurreko itzulerarako protokolo adostua eskatzen ari gara, osasunaz gain, irizpide pedagogiko-afektiboak kontuan hartuko dituena, zuzendaritza eta langileengan ardura guztia jarriko ez duena. Eragile batzuekin (ez guztiekin) ekainean eta orain bilerak egin badira ere, ez dira kontuan hartu momentuz beren proposamenak. Nafarroan ez da eginen behar den inbertsioa azken hilabeteetan ikasleek bizitako egoera pedagogiko eta emozional bereziari aurre egiteko era egokian ratioak jaitsiz eta baliabideak jarriz aniztasunari trataera egokia emateko eta konfinamenduan handitutako arrakalak gainditzeko. Ikasle askok sei hilabete eman dituzte euskararekin kontakturik izan gabe, baina ez da inongo plangintzarik diseinatu egoera horri aurre egiteko. Konfinamendu garaian ia-ia ez da ordezkapenik bete eta hasi berri den ikasturtean, egoera okertzen bada, giza eta hezkuntza baliabide eskasekin kinka larriari aurre egin beharko zaio irakasle eta ez irakasleen ahalegina biderkatuz. Hezkuntza langileek behar duten osasun eta teknologia berriei buruzko formazio egokirik ere ez da bideratzen ari. Nafarroako Eskola Kontseiluak ordea, prozesu parte-hartzailea egin zuen, bertan LABek bere ekarpenak egin ditu, eta ekainean ikuspegi pedagogikoa kontuan hartzen zuen dokumentua adostua osatu zuen, baina kontseilariak ere muzin egin dio. Departamentuak elkarrizketari uko egiteak, ikasleak, langileak eta gurasoak biltzen dituen Hezkuntza Foroa sortu du, eta Gimenok entzungor jarraitzen badu, protestak areagotuko dira.

Aukera ezin hobea galdu da hezkuntza eragileekin era adostuan agortuta dagoen hezkuntza sistema behetik gora eraldatzeko. Konpetentzietan eta metodologia aktibo eta kooperatiboetan oinarritutako hezkuntza eredu berria, ebaluazio hezitzailea, betaurreko moreak eta berdeak jartzeko, espazio berriak baliatuko dituena, deszentralizatua, parte-hartzailea, arrakalak gaindituko dituena... azken batean ikaslea subjektu gisa jarriko duena eta bere beharrak erdigunean. Pandemiak ageriago utzi du gure hezkuntza sistema bertatik eraikitzeko beharra, lege eta curriculum propioekin hemen adostua eta diseinatua, Madrili segidismorik egin gabe. Zer nolako irakaskuntza nahi dugun erabakitzeko eskubidea dugu.

Uda pasa da ezinbestekoak ziren hausnarketa, adostasun eta eraldaketarik gauzatu gabe. Berandu goaz eta orain petatxuak baino ez dira jarri. Familiak, langileak eta ikasleak oso kezkatuta gaude, baina Gimenok ez dizkigu behar ditugun erantzunak eta konponbideak ematen. Ezarritako protokoloa irizpiderik gabe aldatzen da egunetik egunera, ziurgabetasuna sortuz. Gure eskua luzatuta dago, baina kontseilariak negoziatzeko eta hezkuntza komunitatearekin akordioak lortzeko jarrera hartzen ez duen bitartean, Nafarroako ikasleen eta hezkuntzaren onerako, mobilizatzea besterik ez zaigu geratzen.

Las recetas obsoletas de Gimeno para los nuevos tiempos

Irakaskuntza 2020/09/15

Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra, ha cumplido un año en el cargo y es verdad que no le ha tocado un curso fácil, pero también es cierto que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Las necesidades del sistema educativo navarro son grandes y la comunidad educativa necesita respuestas y soluciones que no llegan. Repasemos sus errores.

Es conocida la euskerafobia que padece Gimeno, quien durante la anterior legislatura impulsó la prohibición por ley de la Lista Única en la enseñanza y gracias a ella, entre otras cosas, hoy en día los profesores navarros son los únicos en las administraciones del Estado que aún dominando sus dos lenguas, son condenados a trabajar sólo en una de ellas, poniendo los privilegios de los monolingües por encima de los bilingües. En la misma dirección, en los últimos meses ha impedido el derecho a estudiar en euskera que se les reconoce legalmente en Mendigorría y el conflicto ha llegado a los juzgados. En la Formación Profesional y en la UPNA no se han dado avances claros para que el alumnado euskaldun pueda continuar sus estudios en euskara.

Durante todo el curso pasado la demanda de las trabajadoras de 0-3 ha sido bajar las ratios y mejorar el sueldo. Al ciclo 0-3 hay que reconocerle en la práctica real el carácter educativo, no meramente asistencial, homologar y dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras y pasar a ser competencia del Departamento de Educación. Para eso ya existía una planificación detallada, pero se ha guardado en el cajón y no se ha hecho nada.

En este periodo crítico en el que el fortalecimiento de los servicios públicos es fundamental y la inversión en educación estratégica, el Departamento ha aprovechado el periodo COVID-19 para empezar a aplicar recortes: si a principios del curso pasado se redujeron los recursos para implementar el programa de coeducación Skolae, las dos medidas que se iban a implementar este curso en virtud del pacto de enseñanza pública firmado no se han llevado a cabo, y el nuevo acuerdo mermado de ikastolas y enseñanza concertada lo ha aprobado con la firma del 1% de la representación sindical. La mayoría parlamentaria ha puesto solución a ello, veremos si el PSN lo respeta. Por otro lado, ha expulsado de la mesa de negociación a los representantes de los trabajadores de la enseñanza concertada y, al igual que el alumnado y las trabajadoras no docentes, no tienen interlocución directa sobre la situación de la pandemia con el Departamento. La mesa de trabajo sobre las ikastolas puesta en marcha en la anterior legislatura tampoco ha tenido continuidad.

Centrándonos en la gestión de la epidemia, Gimeno ha conseguido una fotografía histórica, nos ha unido a todos los sindicatos de la enseñanza de Navarra -red pública y concertada- que desde mayo estamos reclamando un protocolo consensuado para el retorno presencial que, además de la salud, tenga en cuenta criterios pedagógico-afectivos y que no ponga toda la responsabilidad en la dirección y los trabajadores. Aunque se han mantenido reuniones con algunos agentes (no con todos) en junio y agosto, no se han tenido en cuenta por el momento sus propuestas. En Navarra no se realizará la inversión necesaria para rebajar los ratios con el fin de hacer frente de forma efectiva a la especial situación pedagógica y emocional vivida por el alumnado en los últimos meses y poner los recursos necesarios para dar un tratamiento adecuado a la diversidad y superar las brechas agudizadas durante el confinamiento. Muchos alumnos han pasado seis meses sin tener contacto con el euskera, pero no se ha hecho ninguna planificación para hacer frente a esta situación. Durante el confinamiento apenas se han cubierto las sustituciones y en el curso que acaba de comenzar, si la situación empeora, habrá que afrontar la grave situación con escasos recursos humanos y educativos multiplicando el esfuerzo del profesorado y del personal no docente. Tampoco se está ofreciendo formación adecuada sobre salud y nuevas tecnologías que necesitan los trabajadores de la educación. En cambio, el Consejo Escolar de Navarra sí realizó un proceso participativo, en el que LAB ha hecho sus aportaciones, y en junio elaboró un documento consensuado que tenía en cuenta el enfoque pedagógico, pero el Departamento lo ha ignorado. La falta de diálogo del Departamento ha hecho surgir el Foro Educativo que agrupa a alumnado, trabajadores, padres y madres y, si Gimeno sigue haciendo oídos sordos, se intensificarán las protestas que ya se están realizando.

Se ha perdido una oportunidad inmejorable para transformar de forma consensuada con los agentes educativos de abajo a arriba un sistema educativo agotado, acordando un nuevo modelo educativo basado en competencias y metodologías activas y cooperativas, una evaluación educativa, con una perspectiva morada y verde, que aproveche nuevos espacios, descentralizado, participativo, que supere las brechas... que en definitiva ponga al alumno como sujeto y sus necesidades en el centro. La pandemia ha dejado más patente la necesidad de construir nuestro propio sistema educativo, consensuado y diseñado aquí con leyes y currículos propios, sin hacer seguidismo de Madrid. Tenemos derecho a decidir qué tipo de enseñanza queremos.

Ha pasado el verano sin que se llevaran a cabo las reflexiones, consensos y transformaciones que eran imprescindibles. Vamos tarde y ahora solo se están poniendo petachos. Familias, trabajadores y alumnos estamos muy preocupados pero Gimeno no nos da las respuestas y soluciones que necesitamos. El protocolo impuesto cambia día a día sin criterio creando incertidumbre. Nuestra mano está tendida pero mientras el consejero no tome una actitud negociadora y de llegar a acuerdos con la comunidad educativa por el bien del alumnado y de la educación navarra, solo nos queda movilizarnos.

 

 
IRAK.gimero

Gimenoren errezeta zaharkituak garai berrietarako

Irakaskuntza 2020/09/15

Urtebete egin du karguan Carlos Gimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza kontseilariak. Egia da ez zaiola ikasturte erraza tokatu, baina egia da ere gauzak beste era batera egin zitezkeela. Nafarroako hezkuntza sistemaren beharrak handiak dira eta hezkuntza komunitateak heltzen ez diren erantzunak eta konponbideak behar ditu. Egin dezagun bere hanka-sartzeen errepasoa:

Ezaguna da Gimenoren euskarafobia, bera izan zen aurreko legegintzaldian irakaskuntzan legez Zerrenda Bakarra galaraztea bultzatu zuena eta berari esker, besteak beste, gaur egun Nafarroako irakasleak bakarrak dira Estatuko administrazioetan bertako bi hizkuntzak menperatu arren, bakarrean lan egitera zigortuak direnak elebakarren pribilegioak elebidunen gainetik jarriz. Norabide berean, azken hilabeteetan Mendigorrian legez aitortzen zaien euskaraz ikasteko eskubidea galarazi du eta kontuak epaitegietan bukatu du. Lanbide Heziketan eta NUPen ez da aurrerapauso garbirik eman ikasle euskaldunek beren ikasketak euskaraz jarrai ditzaten.

Pasa zen ikasturte osoan zehar 0-3ko langileen eskaria izan da ratioak jaistea eta soldata hobetzea. 0-3 zikloari izaera hezitzailea praktika errealean aitortu behar zaio, ez asistentzial hutsa, langileen lan baldintzak homologatu eta duindu, eta Hezkuntza Departamentuaren eskumena izatera pasa behar da. Horretarako bazegoen plangintza zehatza prest, baina tiraderan gorde da eta ez da ezer egin.

Garai kritiko honetan non zerbitzu publikoak indartzea funtsezkoa den eta hezkuntzan inbertitzea estrategikoa den, Departamentuak COVID-19 garaia baliatu du murrizketak aplikatzen hasteko: ikasturte hasieran Skolae hezkidetza programa inplementatzeko baliabideak murriztu baziren, ikasturte honetan sinatutako irakaskuntza publikoko itunaren arabera inplementatu behar ziren bi neurriak ez dira aurrera eraman, eta ikastola eta itunpeko irakaskuntzako akordio murriztaile berria ordezkaritza sindikalaren %1arekin sinatu du. Parlamentuko gehiengoak konponbidea jarri dio horri, ea PSNk errespetatzen duen. Bestetik, itunpeko irakaskuntzako langileen ordezkariak negoziazio mahaitik bota ditu eta, ikasleek eta langile ez irakasleek bezala, ez dute elkarrizketa zuzenik Departamentuarekin pandemia egoerari buruz. Aurreko legegintzaldian ikastolei buruz abiatutako lan mahaiak ere ez du jarraipenik izan.

Izurritearen kudeaketan zentratuz, Gimenok argazki historikoa lortu du, Nafarroako irakaskuntzako sindikatu guztiak (sare publikoa eta itundutakoa) batu gaitu eta maiatzaz geroztik aurrez aurreko itzulerarako protokolo adostua eskatzen ari gara, osasunaz gain, irizpide pedagogiko-afektiboak kontuan hartuko dituena, zuzendaritza eta langileengan ardura guztia jarriko ez duena. Eragile batzuekin (ez guztiekin) ekainean eta orain bilerak egin badira ere, ez dira kontuan hartu momentuz beren proposamenak. Nafarroan ez da eginen behar den inbertsioa azken hilabeteetan ikasleek bizitako egoera pedagogiko eta emozional bereziari aurre egiteko era egokian ratioak jaitsiz eta baliabideak jarriz aniztasunari trataera egokia emateko eta konfinamenduan handitutako arrakalak gainditzeko. Ikasle askok sei hilabete eman dituzte euskararekin kontakturik izan gabe, baina ez da inongo plangintzarik diseinatu egoera horri aurre egiteko. Konfinamendu garaian ia-ia ez da ordezkapenik bete eta hasi berri den ikasturtean, egoera okertzen bada, giza eta hezkuntza baliabide eskasekin kinka larriari aurre egin beharko zaio irakasle eta ez irakasleen ahalegina biderkatuz. Hezkuntza langileek behar duten osasun eta teknologia berriei buruzko formazio egokirik ere ez da bideratzen ari. Nafarroako Eskola Kontseiluak ordea, prozesu parte-hartzailea egin zuen, bertan LABek bere ekarpenak egin ditu, eta ekainean ikuspegi pedagogikoa kontuan hartzen zuen dokumentua adostua osatu zuen, baina kontseilariak ere muzin egin dio. Departamentuak elkarrizketari uko egiteak, ikasleak, langileak eta gurasoak biltzen dituen Hezkuntza Foroa sortu du, eta Gimenok entzungor jarraitzen badu, protestak areagotuko dira.

Aukera ezin hobea galdu da hezkuntza eragileekin era adostuan agortuta dagoen hezkuntza sistema behetik gora eraldatzeko. Konpetentzietan eta metodologia aktibo eta kooperatiboetan oinarritutako hezkuntza eredu berria, ebaluazio hezitzailea, betaurreko moreak eta berdeak jartzeko, espazio berriak baliatuko dituena, deszentralizatua, parte-hartzailea, arrakalak gaindituko dituena... azken batean ikaslea subjektu gisa jarriko duena eta bere beharrak erdigunean. Pandemiak ageriago utzi du gure hezkuntza sistema bertatik eraikitzeko beharra, lege eta curriculum propioekin hemen adostua eta diseinatua, Madrili segidismorik egin gabe. Zer nolako irakaskuntza nahi dugun erabakitzeko eskubidea dugu.

Uda pasa da ezinbestekoak ziren hausnarketa, adostasun eta eraldaketarik gauzatu gabe. Berandu goaz eta orain petatxuak baino ez dira jarri. Familiak, langileak eta ikasleak oso kezkatuta gaude, baina Gimenok ez dizkigu behar ditugun erantzunak eta konponbideak ematen. Ezarritako protokoloa irizpiderik gabe aldatzen da egunetik egunera, ziurgabetasuna sortuz. Gure eskua luzatuta dago, baina kontseilariak negoziatzeko eta hezkuntza komunitatearekin akordioak lortzeko jarrera hartzen ez duen bitartean, Nafarroako ikasleen eta hezkuntzaren onerako, mobilizatzea besterik ez zaigu geratzen.

 
LOGO mahai orokorra

 Mahai Orokorra, laburpena
2020-09-14

Atzo bildu zen Mahai Orokorrak 2020ko funts gehigarrien %0,30i buruzko neurriei ekitea erabaki zuen, 2018an negoziatutakoa oinarri harturik; besteak beste, lehengo administrari laguntzaileak eta zaintzaileak C mailan kokatzea, eta zerbitzu orokorretako langileei, zeladoreei, gizarte-langileei, gizarte-hezitzaileei eta psikomotrizistei zenbait osagarri esleitzea. Soldata-igoera eragiten duten neurriak azaroko nominarekin kobratuko dira, eta 2020ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izanen dute.

Gai honetan, LABek adierazi du onartu egiten ditugula planteatutako neurriak, 2018an negoziatu zirenak, salbu eta zaintzaileei dagokienez. Alde horretatik, adierazi dugu ez gaudela ados kolektibo horren izen berriarekin, ez eta datozen bost urteetan kolektibo horrentzako lan-eskaintza publikorik ez egitearekin ere; neurri hori ez zaigu egokia iruditzen, kolektibo horrek duen behin-behinekotasun-tasa oso handia delako.

Resumen Mesa General
14-09-2020

En la Mesa General celebrada ayer se aprobó incorporar las medidas relativas al 0,30 de los fondos adicionales correspondiente al año 2020 negociadas en el 2018. Entre ellas el encuadramiento en el nivel C del personal de los antiguos auxiliares administrativos y cuidadoras, así como asignaciones de diferentes complementos a personal de servicios generales, celadores, trabajadoras sociales, educadoras sociales y psicomotricistas. Las medidas que supongan incrementos retributivos, se cobrarán con la nómina de noviembre y efectos retroactivos a fecha de 1 de enero de 2020.

En este asunto, desde LAB hemos manifestado nuestra aprobación de las medidas planteadas que ya habían sido negociadas en 2018 excepto en lo relativo al personal cuidador. En este sentido hemos expresado nuestra disconformidad con el nuevo nombre de este colectivo y con que no se vaya a hacer ninguna OPE de este personal durante los próximos cinco años, algo que no nos parece adecuado dado el alto nivel de temporalidad que sufre este colectivo.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

Bigarren Hezkuntzako irakasleen zerrendak ireki dira

Irakaskuntza 2020/09/14

Hezkuntza Departamentuak hainbat kontratazio-zerrenda ireki ditu bigarren hezkuntzako irakasleen kidegoarentzat. Horiek guztiak euskaraz emango dira

Eskabideak telematikoki aurkezteko epea irailaren 15etik 21era izango da, "Tramitatu" botoiaren bidez.

Izena emateko gida hemen ikus dezakezu. descargas de archivos.orig PDF Gida

Informazio guztia ESTEKA honetan dago eskuragarri.

 

Apertura de listas en secundaria

Irakaskuntza 2020/09/14

El Departamento de Educación ha abierto varias listas específicas de contratación para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Todas ellas a impartir en euskera.

El plazo de presentación de solicitudes, que será de forma telemática, irá del 15 al 21 de septiembre, a través del botón "Trámitar".

La guía para inscribirse la puedes ver aquí descargas de archivos.orig PDF Guía

Toda la información está disponible en el siguiente ENLACE.

LOGO mahai orokorra

 715 lanpostu eskainiko dira 2020ko LEPean
2020-09-14

332 lanpostu unibertsitatetik kanpoko irakasleentzat, 199 osasun arloan, eta 184 Administrazio Erroan. Ezarrita dagoen ordezte-tasa oso traba handia da Administrazioan dagoen behin-behinekotasun indizeak murrizteko.

Gaur egindako Mahai Orokorrean jakitera eman dutenez, 2020an 715 lanpostu aterako dira Lan Eskaintza Publikora, ordezte-tasak ahalbidetzen duen kopururik handiena, hain zuzen. Izan ere, tasa horren arabera, Nafarroan, azken urtean hutsik geratu diren lanpostuen % 75 bete daitezke. Horrela, Estatuko Gobernuak ezarritako eta egungo Nafarroako Gobernuak onartutako muga horrekin, behin-behinekotasunak gora egiten jarraituko du, ezinbestean.

LABek azpimarratu du gaur egun dagoen behin-behinekotasun tasa ikaragarri handia dela ( % 50 ingurukoa) eta hutsik dauden lanpostu guztiak sartu beharko liratekeela Lan Eskaintza Publikoan. Madrilek ezarritako murrizketek, baina, LEP masibo bat egitea eragozten dute.
Azkenean, guztira 715 lanpostu baino ez dira aterako LEPera: 332 irakasle-lanpostu, 199 osasun arloan (horietatik 4 NOPLOIn) eta 184 Administrazio Erroan. Datozen asteetan negoziatuko da LEPera aterako diren lanpostuen banaketa zehatza.

Funts osagarrien %0,30en banaketari buruzko neurriak

Bestalde, Mahai Orokorrak 2020ko funts gehigarrien %0,30i buruzko neurriei ekitea erabaki zuen, 2018an negoziatutakoa oinarri harturik; besteak beste, lehengo administrari laguntzaileak eta zaintzaileak C mailan kokatzea, eta zerbitzu orokorretako langileei, zeladoreei, gizarte-langileei, gizarte-hezitzaileei eta psikomotrizistei zenbait osagarri esleitzea. Soldata-igoera eragiten duten neurriak azaroko nominarekin kobratuko dira, eta 2020ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izanen dute.

Gai honetan, LABek adierazi du onartu egiten ditugula planteatutako neurriak, 2018an negoziatu zirenak, salbu eta zaintzaileei dagokienez. Alde horretatik, adierazi dugu ez gaudela ados kolektibo horren izen berriarekin, ez eta datozen bost urteetan kolektibo horrentzako lan-eskaintza publikorik ez egitearekin ere; neurri hori ez zaigu egokia iruditzen, kolektibo horrek duen behin-behinekotasun-tasa oso handia delako.

Azkenik, Mahai Orokorrean Administrazioaren esparruko telelanaren araudi berriari heldu zitzaion. Gai hori lantzen jarraituko dugu etorkizuneko negoziazioetan.

Aprobadas 715 plazas en la OPE 2020
14-09-2020

332 serán de docentes no universitarios, 199 de sanitarios y 184 de Administración Núcleo. La Tasa de Reposición sigue siendo una losa que impide reducir la temporalidad en la Administración.

En la Mesa General celebrada hoy se ha informado que el número de plazas que saldrán a Oferta Pública de Empleo en 2020 será de 715. Este es el número que permite la Tasa de Reposición vigente que, en el caso de Navarra, se limita al 75% de las plazas que ha quedado vacantes en el último año. Con estas limitaciones impuestas desde el Gobierno del Estado, y aceptadas por el actual Gobierno de Navarra, la temporalidad seguirá aumentando.

LAB ha insistido en que la temporalidad existente en la actualidad es enorme (se acerca al 50%) y que habría que sacar a OPE la totalidad de las plazas vacantes. Sin embargo, las restricciones impuestas por Madrid impiden poder abordar una OPE masiva.
Finalmente, solo se sacarán a OPE un total de 715 plazas divididas en 332 de docentes, 199 sanitarios (4 de ellas en el ISPLN) y 184 en Administración Núcleo. En las próximas semanas se negociará la distribución concreta de las plazas que saldrán a OPE.

Medidas relacionadas con el 0,30 de los fondos adicionales

Por otra parte, la Mesa General acordó incorporar las medidas relativas al 0,30 de los fondos adicionales correspondiente al año 2020 negociadas en el 2018. Entre ellas el encuadramiento en el nivel C del personal de los antiguos auxiliares administrativos y cuidadoras, así como asignaciones de diferentes complementos a personal de servicios generales, celadores, trabajadoras sociales, educadoras sociales y psicomotricistas. Las medidas que supongan incrementos retributivos, se cobrarán con la nómina de noviembre y efectos retroactivos a fecha de 1 de enero de 2020.

En este asunto, desde LAB hemos manifestado nuestra aprobación de las medidas planteadas que ya habían sido negociadas en 2018 excepto en lo relativo al personal cuidador. En este sentido hemos expresado nuestra disconformidad con el nuevo nombre de este colectivo y con que no se vaya a hacer ninguna OPE de este personal durante los próximos cinco años, algo que no nos parece adecuado dado el alto nivel de temporalidad que sufre este colectivo.

Por último en la Mesa General se abordó la nueva reglamentación del teletrabajo en la Administración, asunto que se seguirá trabajando en futuras negociaciones.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

ADM UME rastreadores

 

Covid kontaktuak bilatzeko zerbitzua langile egonkorrekin sortzea exijitzen dugu; ez dezatela armadara jo

“Osasun-lanak egiteko militarrak behar badituzu, militarrak soberan dituzu eta sanitarioak falta zaizkizu”.

 

Administrazioa 2020/09/10

Osasunbideko langileek beren gain har ditzaketen funtzioak militarek bete ditzatela proposatzeak alarma soziala eragiten du, alferrikakoa da eta demagogikoa da. Are gehiago, haien prestakuntza ez da nahikoa eta, gainera, herritarron datuen babesa kinka larrian legoke. Nafarroako Gobernuaren eskaerak hutsaren pare uzten du Nafarroako Covid kontaktuen-bilatzaile taldea, eta agerian uzten du Nafarroako Gobernuak lasaitasunerako mezu faltsua helarazi nahi duela.

Alarma egoera bukatu zenetik, LAB sindikatua eskatzen ari zaio Osasuneko kontseilariari Covid bilaketa-zerbitzu egonkor bat sortzeko. Horrek ekarriko luke zerbitzu bat sortzea profil administratiboko langileekin (eginkizun horretarako bakarrik izanik ez baita beharrezkoa arlo sanitariokoak izatea, horien premia handia da eta), Nafarroako osasun-sistemaren funtzionamendua ezagutuko duena eta langile tituludunek koordinatua. Plantillaren kontratazioa, berriz, zehaztuko lukete aditu zientifikoek definitzen dituzten ratioek eta fokuen kontrol eraginkorra duten herrialdeen esperientziek.

Hori dena egin behar da gaixotasuna hedatzea eten nahi badugu eta kutsadura-kateak hasieratik moztu nahi baditugu. Horrek ekarriko luke, era berean, PCR probak askoz eraginkorragoak izatea positiboak zehazteko orduan.

Orain arte horrela egin ez bada, Indurain kontseilariaren eta haren mendeko koadroen borondate politiko faltagatik da, nahiago baitute profesional jakin batzuek produktibitate-gastuak (aparteko orduak) puztea, langile gehiago kontratatu eta enplegua sortu beharrean.
Gauzak horrela, Osasun Departamentuaren kontuak koadratzeko, Covid kontaktuak bilatzeko lanetan militarrak erabiltzeko asmoa iragarri dute orain. Herritarren artean lasaitasuna baino alarma handiagoa eragiten duen neurri bat da; izan ere, osasun publikoaren gai bat kudeatzeko estamentu militarrera jotzeak egoera gainezka dagoela edo ezohiko larritasun-mailetara iritsi dela besterik ez du adierazten.

LABek nabarmendu nahi du une honetan ezinbestekoa dela egoki kudeatzea langileak eta gure esku dauden baliabide ekonomikoak. Baina kudeaketa egokia egitea Gobernu honen asmoetatik urruti dago; izan ere, Gobernuak nahiago du arlo guztietan epe laburreko neurriak hartu eta pandemia baliatu asistentzia-zerbitzuak murrizteko (horren erakusgarri osasun-zentroetan eta oinarrizko osasun laguntzan gertatzen ari dena ), eta, era horretan, pribatizaziorako bidea erraztu.

Horiek guztiak nahikoa ez eta, militarrak atera nahi ditu paseatzera (kontaktuak “bilatzera”); aurrez aurrekoak ez diren klaseen bidez hiru eguneko prestakuntza jaso duten militarrak, eta, gainera, bilatze lanetarako baino, propagandarako grina handiagoa erakusten dutenak.

Exigimos la creación de un servicio de rastreo Covid con personal estable; no que se recurra al ejército

“Si necesitas militares para hacer tareas sanitarias, es que te sobran militares y te faltan sanitarios”.

 

Administrazioa 2020/09/10

Además de ser innecesario y demagógico, proponer que elementos militares realicen funciones asumibles por personal de Osasunbidea provoca alarma social. Más aun cuando su formación es totalmente insuficiente y entraría en grave conflicto la protección de datos de la ciudadanía. La petición del Gobierno de Navarra deja a la altura del barro al equipo de rastreadores de Covid de Navarra y demuestra la falsa tranquilidad que pretende transmitir el Gobierno de Navarra.

Desde el mismo final del estado de alarma, LAB viene demandado la creación de un servicio estable de rastreo Covid a la Consejera de Salud. Ello significaría crear un servicio con un personal de perfil administrativo (pues siendo únicamente para esa labor no hace falta tirar del tan demandado personal sanitario) que conozca el funcionamiento de la sanidad navarra y esté coordinado por el personal titulado. La contratación de plantilla vendría determinada por las ratios que definen los expertos científicos y la experiencia de países con un control efectivo de los focos.

Es lo que procede si realmente queremos atajar la expansión de la enfermedad y cortar las cadenas de contagio desde los inicios. Ello traería, a su vez, que la PCR fuese también mucho más efectiva a la hora de determinar positivos.

Si hasta ahora no se ha hecho así es por falta de voluntad política de la consejera Induráin y sus cuadros subalternos, que prefieren inflar los gastos en productividad (horas extras) para determinados profesionales en vez de contratar y generar empleo.
Así pues, para cuadrar el círculo que pretenden dibujar desde el Departamento de Salud, ahora se anuncia la intención de emplear elementos militares en las labores de rastreo de la Covid. Una medida que produce más alarma que calma en la población, ya que el recurrir al estamento militar para gestionar una cuestión de salud pública solo puede indicar que la situación está desbordada o ha llegado a unos niveles de gravedad excepcionales.

Desde LAB insistimos en que lo necesario en estos momentos es una gestión eficiente tanto del personal como de los recursos económicos a nuestro alcance. Una salida que se encuentra a años luz de las intenciones de este Gobierno, que prefiere tomar medidas cortoplacistas en todos los ámbitos y aprovechar la pandemia para recortar los servicios asistenciales (como está pasando en los centros de salud y en atención primaria), y de esta forma allanar el camino hacia la privatización.

Y como guinda, para más inri, pretenden sacar a los militares a pasear (rastrear); unos militares que han recibido una formación de tres días mediante clases no presenciales, y que además demuestran más un afán propagandístico que un verdadero interés por las tareas de rastreo.

2020-2021 ikasturteko kontratuak sinatzea

Irakaskuntza 2020/09/11

Arazo teknikoak konpondu ondoren, hezkuntza Departamentuak dagoeneko esleitu ditu kontratuak sinatzeko eguna eta ordua. Krisi sanitarioa dela eta, hainbat bide jarri ditu sinadura hori egiteko.

- Sinadura telematikoa: ziurtagiri elektronikoarekin web-aplikazioan.

- Erreferetziazko zentroetan aurrez-aurreko sinadura: tableta biometrikoetan

- Aurrez aurreko sinadura Hezkuntza Departamentuan: Adierazitako egunean joan beharko da, beherago dagoen estekan agertzen den bezala. Nahitaezkoa da NANa eramatea.

2020ko irailaren 30etik aurrera, kontratuak aurrez aurre sinatzeko hitzordua eskatu beharko da Sailaren egoitzan.

SMSak edo posta elektronikoa jaso behar dira, kontratua sinatzeko prest dagoela baieztatzeko.

Informazio guztia honoko ESTEKAN ikusi, "Informazio gehio" fitxan klik eginez.

 

Firma de contratos curso 2020-2021

Irakaskuntza 2020/09/11

Tras solucionar los problemas técnicos, el Departamento de Educación ya ha asignado día y hora para la firma de contratos. Debido a la situación de crisis sanitaria ha habilitado diferentes vías para llevar a cabo dicha firma.

- Firma telemática: Con Certificado Electrónico en la aplicación web.

- Firma presencial en los centros de referencia: con tabletas biométricas.

- Firma presencial en el Departamento de Educación. Acudir el día indicado según aparece en el enlace de más abajo. Obligatorio llevar DNI.

A partir del día 30 de septiembre de 2020 será necesario solicitar cita previa para la firma presencial de contratos en la sede del Departamento.

Se debe recibir SMS o correo electrónico que confirma que el contrato está listo para su firma.

Ver toda la información en este ENLACEhaciendo clik en "Más información".